Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden voor alle diensten en producten geleverd door Marit-Bewustzijnscoach, oftewel Marit Bogaard, ThetaHealing Coaching en Therapie.

1. Definities en begrippen in deze algemene voorwaarden: Marit-Bewustzijnscoach gevestigd in Heemstede, KvK-nummer 72225343, wordt aangeduid als dienstverlener en levert diensten en producten zoals Coaching en Therapie, zowel online, telefonisch als op locatie. De persoon of instantie die opdracht geeft aan Marit-Bewustzijnscoach wordt aangeduid als opdrachtgever. De opdrachtgever is degene die gehouden is tot betaling van het overeengekomen tarief voor de dienstverlening door Marit-Bewustzijnscoach, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt met Marit-Bewustzijnscoach. De persoon aan wie dienst verleend wordt door Marit-Bewustzijnscoach en/of een product ontvangt van Marit-Bewustzijnscoach wordt aangeduid als cliënt. De opdrachtgever en cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde persoon te zijn.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten en producten door Marit-Bewustzijnscoach. Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk als dat uitdrukkelijk in overleg door partijen is overeengekomen en alle overeengekomen wijzingen schriftelijk bevestigd wordt. Marit-Bewustzijnscoach behoudt het recht om deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Op de website van Marit-Bewustzijnscoach zal steeds de meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden worden weergegeven.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst: Aanvragen voor diensten en producten van Marit-Bewustzijnscoach kunnen telefonisch en schriftelijk per mail aangevraagd worden. De opdrachtgever zal alle relevante informatie voor de opdracht en uitvoering naar beste weten vermelden. Marit-Bewustzijnscoach kan vrijblijvend aanbiedingen/offertes uitbrengen, uitsluitend gebaseerd op voldoende en relevante informatie van een mogelijke opdrachtgever voor de uitvoering van een opdracht. De tarieven in genoemde offertes zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor zakelijke opdrachtgevers. Offertes zijn vrijblijvend en verplicht Marit-Bewustzijnscoach niet tot uitvoering van de opdracht. Aanvaarding van een aanbieding kan zowel schriftelijk als per mail. Marit-Bewustzijnscoach geschieden als mondeling tijdens een telefoon- of videogesprek. Zodra de overeenkomst per mail bevestigd wordt is de opdracht bevestigd.

4. Tussentijdse wijziging in de opdracht: Op verzoek van opdrachtgever en Marit-Bewustzijnscoach kunnen tussentijdse wijzigingen van de opdracht of in de opdrachtuitvoering, in goed overleg, worden aangebracht. Indien de noodzakelijke aanpassingen tot meerwerk leidt ten opzicht van de oorspronkelijke opdracht, zal dit afzonderlijk en aanvullend op de originele opdracht in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Deze zal dit dan ook via mail dienen te bevestigen.

5. Inspanningsverplichting: Marit-Bewustzijnscoach zal haar diensten, bij elke dienstverlening, naar beste vermogen en inzicht uitvoeren. Marit-Bewustzijnscoach heeft enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. In een goede samenwerking met de cliënt kunnen de diensten en producten van Marit-Bewustzijnscoach bijdragen aan het welslagen en welzijn van de cliënt en de succeskansen van het gestelde doel van de cliënt vergroot worden.

6. Verplichtingen opdrachtgever: De opdrachtgever is verplicht het volledig overeengekomen bedrag voor de overeengekomen dienstverlening te betalen aan Marit-Bewustzijnscoach. Deze betaling geschied vooraf tenzij anders overeen is gekomen. Indien de cliënt afwezig is tijdens de afgesproken dienstverlening en zelf geen vervanger aandraagt die de deelname aan het consult overneemt, is opdrachtgever alsnog het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd aan Marit-Bewustzijnscoach, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Wanneer door onvoorziene omstandigheden een cliënt de overeengekomen dienstverlening niet kan afnemen, kan er na melding aan Marit-Bewustzijnscoach uiterlijk 24 uur vooraf, een nieuwe afspraak gemaakt worden.

7. Tarieven, kosten en prijzen: In offertes en e-mailuitwisseling is altijd duidelijk weergegeven welke tarieven en kosten in rekening worden gebracht voor de dienstverlening door Marit-Bewustzijnscoach. Elk consult is maatwerk en vraagt voorbereidingswerk en nawerk en brengt kantoorkosten met zich mee. Deze tijdsinvestering wordt in de uurprijs bovenop het consult tijd berekend. Om een consult goed af te ronden kan een consult iets langer dan 1,5 uur duren. Deze extra kosten bedragen voor losse consulten 15 euro per kwartier. Dit omvat contacttijd, e-mailtijd, telefoontijd, voorbereiding, nazorg en kantoorkosten.

8. Facturering en betalingsvoorwaarden: De betaling van een consult wordt van tevoren of op het moment van de sessie voldaan. Na overleg kan Marit-Bewustzijnscoach er mee akkoord gaan dat er een schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever via mail in rekening wordt gebracht. Na overleg met Marit-Bewustzijnscoach kan het gehele bedrag van de opdracht worden gefactureerd dan wel in deelbetalingen op afbetaling worden voldaan. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen in de offerte, e-mailuitwisseling tussen opdrachtgever en Marit-Bewustzijnscoach, of op de factuur aangegeven.

9. Annulering- of wijzigingsvoorwaarden consulten, online, telefonisch en op locatie: Bij verhindering kan een afspraak voor een consult tot maximaal 24 uur van tevoren kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden. Bij afzegging binnen 24 uur worden de gehele kosten van het geplande consult in rekening gebracht.

10. Duur en afsluiting van de opdracht: De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening. Bij trajecten staat het aantal te houden consulten van elk traject staat vast. De consulten kunnen, naar behoefte van cliënt of opdrachtgever, over zowel korte als langere tijd worden verspreid en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht: Zowel de cliënt, opdrachtgever en Marit-Bewustzijnscoach kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één partij van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden, conform de gemaakte afspraken. Dit dient tijdig, schriftelijk met heldere beweegredenen aan de wederpartij bekend worden gemaakt. Indien de opdrachtgever overgaat in voortijdige beëindiging, heeft Marit-Bewustzijnscoach  toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief meerwerk en vergoeding van de door haar gemaakte en nog te maken kosten. Indien de betaling al heeft plaats gevonden vindt er daarom geen restitutie plaats. Marit-Bewustzijnscoach heeft alleen de bevoegdheid tot beëindiging van de opdracht bij onvoorziene omstandigheden die buiten haar invloed liggen of haar niet toe te rekenen zijn en die voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Marit-Bewustzijnscoach maakt aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

12. Aansprakelijkheid: Marit-Bewustzijnscoach is nooit aansprakelijk voor directe en indirecte schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van diensten en producten van Marit-Bewustzijnscoach. Tevens is Marit-Bewustzijnscoach nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of resultaat van de door haar geleverde diensten en producten. Marit-Bewustzijnscoach heeft enkel een inspanningsverbintenis (zie punt 5)

13. Intellectueel eigendom: Modellen, technieken en producten die ontwikkeld zijn door Marit-Bewustzijnscoach blijven eigendom van Marit-Bewustzijnscoach. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marit-Bewustzijnscoach.

14. Geheimhouding en privacy: Marit-Bewustzijnscoach is gehouden tot geheimhouding omtrent haar opdrachtgever en cliënt. Marit-Bewustzijnscoach respecteert ten allen tijde de privacy van opdrachtgevers, cliënten en draagt zorg voor de persoonlijke informatie die verschaft wordt aan Marit-Bewustzijnscoach tijdens en buiten de consultaties en trainingen. Deze informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig bewaard door Marit-Bewustzijnscoach. Marit-Bewustzijnscoach houdt zich aan Register Verwerking Persoonsgegevens en zal de gegevens van haar opdrachtgever en cliënt uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. Nimmer zullen persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt, tenzij er formele toestemming is aangevraagd en verkregen van de cliënt en/of opdrachtgever.

15. Wederzijds gedrag: De cliënt en Marit-Bewustzijnscoach hebben een wederzijdse verplichting om respectvol, gepast en professioneel met elkaar om te gaan. Marit-Bewustzijnscoach draagt uiterste zorg voor gepast gedrag. Bij ongepast gedrag van cliënt heeft Marit-Bewustzijnscoach het recht om de overeengekomen dienstverlening voor hem/haar te beëindigen.

16. Bijzondere bepalingen: De informatie en verklaringen op de website, in de seminars, workshops, , advertenties, artikelen en video’s enz. zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. De informatie wordt uitsluitend voor educatieve doeleinden gegeven en mag niet worden beschouwd als een vervanging voor competente medische zorg door uw arts of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.